Events

21 – 22 June 2023

Pardubice, Czech Republic

Pharmacokinetic Seminar IX

Rádi bychom vás informovali o devátém ročníku Farmakokinetického semináře se zaměřením na disoluci. Seminář je organizován Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice ve spolupráci se společností SOTAX.

Univerzitu Pardubice navštíví dne 21.6. nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn s přednáškou, na kterou Vás srdečně zve vedení Fakulty chemicko-technologické. Účast na semináři a na této přednášce lze zkombinovat.

21.06.2023
Cyklus přednášek zahrnující témata:

 • Tvrdé enterické tobolky, příprava a hodnocení
 • Technologie Combicaps
 • Prínos farmaceutickej technológie pro fekálnej transplantáci
 • Využití USP4 s otevřenou smyčkou pro preformulační a formulační studie
 • 3D tisk lékových forem, možnosti řízení uvolňování léčiva
 • Vyhodnocení podobnosti disolučních profilů (nejen) pro gastro-rezistentní tobolky
 • Biorelevantní disoluční in vitro testování
 • In vitro testing as a biowaiver
 • Automation to improve quality and compliance
 • Průmysl 4.0 v laboratoři

22.06.2023
Navazující laboratorní praxe zahrnující 3 skupiny:

 • 1. Laboratorní obalování tvrdých tobolek enterickým filmem metodou ponoření
 • 2. Vliv pomocných látek a procesu výroby na vlastnosti pevných lékových forem
 • 3. Vybrané statistické metody pro vyhodnocení podobnosti disolučních profilůMísto konání: Univerzita Pardubice, FCHT

Svou účast můžete již teď potvrzovat prostřednictvím e-mailu: sotaxcz@sotax.com

***

We would like to inform you about the ninth edition of the Pharmacokinetic Seminar with a focus on dissolution. The seminar is organized by the Faculty of Chemical Technology of the University of Pardubice in cooperation with SOTAX.

The University of Pardubice will be visited by the Nobel Prize winner in Chemistry Prof. Jean-Marie Lehn on 21 June with a lecture, to which the management of the Faculty of Chemical Technology cordially invites you. Participation in the seminar and this lecture can be combined.

21.06.2023
A series of lectures covering the following topics:
 

 • Hard enteric capsules, preparation and evaluation
 • Combicaps technology
 • Contribution of pharmaceutical technology for fecal transplantation
 • Use of open-loop USP4 for preformulation and formulation studies
 • 3D printing of dosage forms, drug release control options
 • Evaluation of similarity of dislocation profiles (not only) for gastro-resistant capsules
 • Biorelevant in vitro disolution testing
 • In vitro testing as a biowaiver
 • Automation to improve quality and compliance
 • Industry 4.0 in the laboratory

22.06.2023
Follow-up laboratory practice involving 3 groups:
 

 • Laboratory coating of hard capsules with enteric film by immersion method
 • Effect of excipients and manufacturing process on the properties of solid dosage forms
 • Selected statistical methods for evaluating the similarity of dislocation profilesVenue: Univerzita Pardubice, FCHT

You can confirm your participation via e-mail: sotaxcz@sotax.com

Visit us

 • Pharmacokinetic Seminar IX
 • 21 – 22 June 2023
 • Pardubice, Czech Republic
 • Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice

Downloads